Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina

O projekcie

Projekt „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (RPLU.12.04.00-06-0054/18) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020. Liderem jest SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9A.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 6 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (5 techników i 1 szkoły branżowej I st.) z terenu Lublina 2 szkoły: Technikum Budowlane i Technikum Drzewne w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie i Zamościa 4 szkoły: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu, Technikum i Szkoła Branżowa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Zamościu, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu.

W naszej szkole projekt będzie realizowany w celu uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez:

  • uczniów Technikum Budowlanego i Technikum Drzewnego;
  • nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Działania zaplanowane do realizacji w projekcie obejmują:
  • szkolenie z zakresu montowania stolarki budowlanej…
  • szkolenie z zakresu druku 3D…
  • kurs prawa jazdy kat. B…
  • staże uczniowskie u pracodawców…
  • wizyta studyjna nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwie z branży budowlanej…

Powyższe działania będą realizowane od stycznia 2021 r. z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa - firmy szkolące są przygotowane do prowadzenia zajęć zdalnych.

Informacje o projekcie można również znaleźć na stronie f-my Syntea https://projekty.syntea.pl/ksztalcenie-i-praktyka-dla-rozwoju-zamoscia-i-lublina.