O Turnieju…

1. Olimpiada budowlana „Buduj z Pasją” organizowana jest przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą w Kielcach. I ma zasięg ogólnopolski.

2. Celem Olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych i kształtowanie umiejętności zawodowych,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy,
 • przygotowanie młodzieży do   świadomego   planowania   edukacji   i   rozwoju zawodowego,
 • rozwijanie wiedzy na temat najnowszych technologii stosowanych w budownictwie,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • wprowadzenie elementów zdrowej rywalizacji,
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.

3. Zakres tematyczny Olimpiady:

 • obejmuje wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych: dokumentacja budowlana, podstawy budownictwa oraz technologii i bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętności praktyczne z wybranych kwalifikacji w zakresie technologii wykonywania określonych robót budowlanych.

4. Organizacja Olimpiady:

 • olimpiada przeprowadzana jest w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • w eliminacjach regionalnych jury powoływane jest przez Prezesa Regionu
 • olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej  w zawodach budowlanych oraz dla uczniów technikum o specjalności budowlanej;
 • do eliminacji regionalnych zgłaszana jest jedna 2-osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę;
 • Olimpiadę przeprowadza się w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej;
 • finaliści etapu regionalnego kwalifikują się do etapu ogólnopolskiego.