Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Zespół Szkół Budowlanych oferuje możliwość kształcenia w następujących szkołach i zawodach:

Technikum Budowlane

5-letnie technikum dla absolwentów szkół podstawowych

Rekrutacja elektroniczna…

Technikum Drzewne

5-letnie technikum dla absolwentów szkół podstawowych

Rekrutacja elektroniczna…

Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1 (kształcenie w systemie dualnym)

3-letnia szkoła branżowa dla absolwentów szkół podstawowych

Uczniowie Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 odbywają zajęcia praktyczne w firmach budowlanych i zakładach rzemieślniczych. Są w nich zatrudnieni w charakterze młodocianych pracowników. Otrzymują wynagrodzenie, a okres ten wlicza się także do stażu pracy i po ukończeniu nauki, zdaniu egzaminu otrzymują oprócz dyplomu zawodowego także świadectwo pracy, które dokumentuje trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Rekrutacja elektroniczna…

Branżowa Szkoła Budownictwa II Stopnia (kształcenie w systemie zaocznym)

2-letnia szkoła branżowa dla absolwentów szkół branżowych I stopnia i ostatnich roczników zasadniczych szkół zawodowych.

Planowane rozpoczęcie kształcenia od 1 września 2022 roku w zawodzie:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
    w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zwykle dwa pełne spotkania weekendowe w miesiącu). Pełny cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry). Kształcenie słuchaczy w Branżowej Szkole Budownictwa II Stopnia dla ww. zawodu i kwalifikacji poprzedzone jest (na wcześniejszym etapie) w Branżowej Szkole Budownictwa I Stopnia kwalifikacją BUD.11 (BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

Po ukończeniu Branżowej Szkoły Budownictwa II Stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji BUD.25 słuchacz uzyska tytuł: technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwo dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.