Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum Budowlanego i Technikum Drzewnego, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, które są ustalone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.

Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w roku szkolnym dwukrotnie – sesja styczeń luty i sesja czerwiec lipiec.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał jednocześnie:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy przeprowadza się dla uczniów szkoły branżowej I stopnia odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy po zakończeniu nauki przystępują do egzaminu przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych i polega na wykonaniu określonego zadania zawodowego.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu wyboru z zakresu rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy, podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa.