Szkolny Budżet Obywatelski

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) jest organizowany w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie.
 2. W Szkolnym Budżecie Obywatelskim na realizację zwycięskich projektów jest 4000 zł pochodzących ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” oraz ze środków Gminy Lublin.
 3. SBO zarządza szkolny zespół roboczy (SZR) złożony z przedstawicieli:
  • dyrekcji szkoły,
  • nauczycieli,
  • uczniów,
  • księgowości,
  • administracji.
 4. Nad pracą SZR czuwa koordynatorka i nauczycielki wspierające SBO, które również:
  • dbają o prawidłowy przebieg SBO,
  • wspierają w pisaniu i promowaniu projektów,
  • nadzorują promocję, weryfikację, głosowanie i realizację projektów.

PISANIE I SKŁADANIE PROJEKTÓW

 1. Można składać następujące typy projektów:
  • wyposażenie szkoły lub terenu wokół (zakupy).
 2. Projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zasadami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły, zasad BHP w szkole. Projekty muszą być zgodne z zasadami finansowania szkoły, nie mogą być obraźliwe w stosunku do innych osób.
 3. Projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły:
  • sale lekcyjne, korytarze.
  • teren wokół szkoły.
 4. Koszty związane z realizacją projektu muszą mieścić się w budżecie przeznaczonym na Szkolne Budżety Obywatelskie.
 5. Projekty muszą być możliwe do realizacji do 05.2023r.
 6. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, czyli:
  • powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna.
 7. W ramach Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych przewidziano maksymalną pulę 4000zł na:
  • pojedynczy projekt w wysokości do 4000 zł.
  • kilka mniejszych, których łączna kwota nie przekracza 4000zł (np. 200, 500, 1000, 1500).
 8. Projekty składać mogą:
  • uczniowie i uczennice.
  • nauczyciele i nauczycielki.
  • dyrekcja szkoły.
  • pozostali pracownicy i pracownice szkoły.
 9. Projekty można składać:
  • pojedynczo (każdy może być autorem projektu).
  • grupowo (2,3 osoby lub klasa z wychowawcą lub nauczycielem).
 10. Jedna osoba / grupa może zgłosić:
  • dowolną liczbę projektów.
 11. Projekty należy składać:
  • w wersji papierowej w formularzu, który znajduje się w pokoju nauczycielskim.
  • w wersji elektronicznej na adres sbowzsb@onet.pl

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

 1. Projekty weryfikują członkowie Szkolnego Zespołu Roboczego.
 2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.
 3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, członkowie Szkolnego Zespołu Roboczego zwracają go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.
 4. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie Szkolnego Zespołu Roboczego zwracają je autorom, dając wskazówkę, co można zrobić, by uniknąć kolizji (np. napisać wspólnie projekt lub zmienić miejsce realizacji).
 5. Czas na poprawę projektu wynosi 2 dni. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.
 6. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują osobę lub konkretną grupę społeczną czy też mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie będą rozpatrywane.
 7. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę dopuszczonych do etapu wyboru, zatwierdza Szkolny Zespół Roboczy. Koordynatorka Szkolnego Budżetu Obywatelskiego przekazuje je autorom projektów, a następnie publikuje na tablicy informacyjnej listę losowo ułożonych projektów dopuszczonych do etapu wyboru oraz projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia.
 8. Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania od wyników weryfikacji Szkolnego Zespołu Roboczego w ciągu jednego dnia od dnia ich opublikowania. Ponownej weryfikacji dokonuje koordynatorka Szkolnego Zespołu Roboczego w konsultacji z członkami Szkolnego Zespołu Roboczego Od tej weryfikacji nie ma już odwołania.

PROMOCJA PROJEKTÓW

 1. Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej, np. za pomocą plakatów i ulotek, a także podczas zorganizowanych w tym celu prezentacji na terenie szkoły oraz na szkolnych profilach społecznościowych.
 2. Promocją zajmują się autorzy projektów we współpracy z Szkolnym Zespołem Roboczym.
 3. Szkolny Zespół Roboczy wskazuje miejsce na terenie szkoły, w którym można wieszać plakaty i zostawić ulotki.
 4. Dzień Promocji będzie zorganizowany na hali sportowej w wyznaczonym terminie.

WYBÓR PROJEKTÓW

 1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
 2. Głosować mogą:
  • uczniowie i uczennice.
  • nauczyciele i nauczycielki.
  • dyrekcja szkoły.
  • pozostali pracownicy i pracownice szkoły.
 3. Można głosować:
  • Na maksymalnie dwa projekty.
 4. Głosowanie odbywa się za pomocą:
  • Karty papierowej w systemie z urną stojącą w wyznaczonym miejscu.
 5. Głosowanie jest tajne.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTÓW

 1. Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie przeznaczonej na Szkolny Budżet Obywatelski.
 2. Jeśli spośród projektów, które dostaną tyle samo głosów, trzeba będzie wybrać jeden, bo inaczej przekroczą kwotę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, zwycięski projekt wybiera się w drodze ponownego głosowania spośród zwycięskich projektów.
 3. Koordynatorka Szkolnego Budżetu Obywatelskiego publikuje wyniki na tablicy informacyjnej i w szkolnych mediach społecznościowych wraz z podaniem informacji o liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizację zwycięskich projektów.
 4. Autorzy zwycięskich projektów mają możliwość nadzorowania realizacji projektów.

DOBROWOLNOŚĆ

Udział w każdym etapie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie projektów, udział w głosowaniu itp.