O Turnieju…

Organizatorem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Organizator konkursu przygotowuje i przeprowadza Turniej za pośrednictwem Komitetu Głównego, który jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny konkursu. Eliminacje na poszczególnych etapach konkursu przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe, Komitet Główny.

Celem Turnieju jest:

Tematyka Turnieju obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranym zawodzie w zakresie:

W zawodach Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych: murarz, malarz, posadzkarz, monter instalacji sanitarnych, stolarz. Uczniowie startują indywidualnie w poszczególnych eliminacjach: szkolnych, okręgowych oraz centralnych. Na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11maja 2007 r. Nr 83, poz. 562) laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie laureata lub finalisty Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Eliminacje okręgowe są przeprowadzane równolegle pod nadzorem członków Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego w następujących okręgach:

Szczegółowe wymagania, harmonogram tegorocznej edycji oraz przykładowe testy i zadania są zamieszczone na oficjalnej stronie konkursu: www.turniejbudowlany.edu.pl.