O projekcie


Diagnoza

Z analizy badań przeprowadzonych przez firmę Manpower wynika, że polscy pracodawcy kolejny rok poszukiwali pracowników nie wśród osób z wyższym wykształceniem, ale pośród wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz techników. Byli to przede wszystkim murarze, monterzy instalacji sanitarnych, spawacze, dekarze i elektrycy. Podobne dane publikowały gazety o profilu ekonomicznym. Ponadto wielu pracodawców, nie tylko w Polsce, wskazuje na brak kompetentnych i wykształconych pracowników. Umiejętnościami pożądanymi przez pracodawców jest znajomość języków obcych oraz umiejętność obsługi komputera – te umiejętności powinien też posiadać absolwent kształcenia zawodowego.

Jednakże oczekiwania pracodawców należy skonfrontowane z rzeczywistością. Na początku lat 90, kiedy duże firmy wspierające dotąd szkolnictwo zawodowe zaczęły mieć kłopoty finansowe, zaczął się powolny upadek szkolnictwa zawodowego. W okresie transformacji ustrojowej zmniejszająca się liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników była postrzegana pozytywnie, jednak biorąc pod uwagę długą perspektywę i procesy demograficzne skutki tej sytuacji odczują wszystkie sektory gospodarki – pracowników odchodzących na emeryturę oraz emigrujących nie będzie miał kto zastąpić.

Dodatkowo niedoinwestowane, z przestarzałymi programami szkolnictwo zawodowe stało się mało prestiżową ścieżką kształcenia, wybieraną przez coraz mniejszą liczbę uczniów. Kolejną konsekwencją tego procesu jest negatywna selekcja kandydatów do szkół – przyszli kandydaci wykazują duże braki w wiadomościach i umiejętnościach zwłaszcza z zakresie kompetencji kluczowych. Wymienione zjawiska skutkują dużym bezrobociem osób poniżej 25 roku życia.

Przez realizację projektu chcemy lepiej przygotować uczniów ZSB w Lublinie do wejścia na rynek pracy przez umożliwienie im zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych na nowoczesnych stanowiskach pracy oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten zakresem swoich działań obejmuje Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cele projektu

Odpowiedzią na wyniki diagnozy jest realizacja projektu, którego celem ogólnym jest zwiększenie potencjału edukacyjno – zawodowego 194 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie poprzez podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły oraz jej dostosowanie do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • dostosowanie elementów kształcenia w zawodach budowlanych do potrzeb nowoczesnego rynku pracy przez zajęcia pozalekcyjne oraz staże dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
  • wyposażenie uczniów w niezbędne praktyczne umiejętności w zawodzie przez zajęcia dodatkowe dające kwalifikacje zawodowe
  • wyrównanie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów wyniesionych z poprzednich etapów kształcenia w zakresie matematyki i języka niemieckiego przez zajęcia wyrównawcze uczniów klas I technikum
  • zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych uczniów poprzez zorganizowanie warsztatów z doradztwa zawodowego.