Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”


Projekt „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego.


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”.

 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Beneficjent/Realizator Projektu/Wnioskodawca – Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, ul. Słowicza 3

 • Beneficjent Ostateczny Projektu/BO/Uczestnik – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, osoba bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,

 • Biuro Projektu – pokój nr 15 w siedzibie Szkoły przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie

 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny

 • UE – Unia Europejska

 • PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Strona internetowa Wnioskodawcy – www.zsb.lublin.pl


§ 2

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU


 1. Projekt „Zespół Szkół Budowlanych kuźnią fachowców” jest realizowany w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 20-336 Lublin ul. Słowicza 3, woj. lubelskie.

 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01 grudnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku.

 3. Projekt zakłada objęcie wsparciem 194 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji spośród uczniów Technikum Budowlanego, Technikum Drzewnego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie, zainteresowanych nabyciem umiejętności niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy i podniesieniem swoich kwalifikacji.

 4. Celem projektu „Zespół Szkół Budowlanych kuźnią fachowców” jest zwiększenie potencjału edukacyjno–zawodowego uczniów ZSB w Lublinie w ramach dostosowania do potrzeb nowoczesnego rynku pracy przez:

 • wyrównanie deficytów z poprzednich etapów kształcenia,

 • dostosowanie elementów kształcenia w zawodach budowlanych do potrzeb nowoczesnego rynku pracy,

 • zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych,

 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.

 1. Formy i zakres wsparcia realizowanego w ramach Projektu są następujące:
  Lp. Zadanie Uczniowie objęci wsparciem Wielkość grupy docelowej
  1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Uczniowie klas I Technikum 10 uczniów
  2 Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego Uczniowie klas I Technikum 10 uczniów
  3 Zajęcia pozalekcyjne „Odnawialne źródła ciepła” Uczniowie klas I, II, III Technikum, szczególnie kształcący się w zawodach technik urządzeń sanitarnych i technik ochrony środowiska. 10 uczniów
  4 Zajęcia pozalekcyjne „Grafika 2 D przy użyciu programu ACAD 2010” Uczniowie klas I, II, III Technikum. 14 uczniów
  5 Zajęcia pozalekcyjne „Zawodowy język angielski” Uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik technologii drewna oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 2 grupy po 10 uczniów
  6 Zajęcia z dekarstwa dające kwalifikacje zawodowe Uczniowie pełnoletni z Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 10 uczniów
  7 Zajęcia ze spawania gazowego metodą 311 oraz z lutowania dające odpowiednie uprawnienia zawodowe Uczniowie pełnoletni z Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 10 uczniów
  8 Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego Uczniowie klas programowo najwyższych z Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 6 grup po 10 uczniów
  9 Staże wakacyjne w lokalnych firmach budowlanych. Uczniowie klas III Technikum oraz klas II Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 grupy po 25 uczniów

  UWAGA: Zajęcia dodatkowe z dekarstwa oraz spawania i lutowania są zakończone egzaminami potwierdzającymi nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

 1. Projekt przewiduje zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów biorących udział w projekcie,

 2. Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane w szkole w oparciu o istniejącą bazę oraz przy współpracy z lokalnymi firmami branżowymi.

 3. Udział we wszystkich zajęciach, w tym wycieczce edukacyjnej, jest bezpłatny.

 4. Uczniowie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju zajęć.


§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


 1. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych mogą uczestniczyć w projekcie „Zespół Szkół Budowlanych kuźnią fachowców” po:

  1. zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, co należy potwierdzić własnoręcznym podpisem Beneficjenta Ostatecznego w oświadczeniu umieszczonym w deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

  2. wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego

  3. pozytywnym zakwalifikowaniu do Projektu przez Komisję Rekrutacyjną.

 2. Beneficjent Ostateczny uczestniczący w Projekcie jest zobowiązany do:

 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, co każdorazowo należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności (dopuszczalna ilość nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 20 % w stosunku do ilości zrealizowanych zajęć);

 • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zwolnieniami lekarskimi lub pisemnymi wnioskami rodziców, które powinny zawierać wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności, które powinny zostać dostarczone w ciągu 7 dni od chwili wystąpienia nieobecności do Biura Projektu;

 • brania udziału w badaniach ankietowych prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

 • informowania Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (zmiana miejsca zamieszkania)

 • uczestnictwa w szkoleniu na temat równości szans kobiet i mężczyzn.

 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

 • otrzymania materiałów dydaktycznych,

 • zgłaszania swoich uwag i oceny zajęć w których uczestniczy,

 • rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. długotrwała choroba).

 1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w zajęciach objętych projektem z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca zobowiązuje Beneficjenta Ostatecznego do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych lub ich kosztu oraz zwrotu kosztów ubrań roboczych, badań lekarskich itp.

 2. Przekroczenie 20% nieobecności zajęć (bez usprawiedliwienia) będzie wiązało się z nieotrzymaniem zaświadczeń (certyfikatów) o ukończonych zajęciach.

 3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych istnieje możliwość wcześniejszego opuszczenia zajęć (do 15 minut) – wówczas uczestnik pozostawia trenerowi pisemne zwolnienie z określeniem przyczyny zwolnienia, podpisane przez uczestnika i/lub jego rodzica.


§ 4

REKRURACJA KANDYDATÓW

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasady równości szans.

 2. Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych:

I etap – akcja informacyjno-promocyjna przeprowadzona bezpośrednio w klasach oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły i tablicy informacyjnej,

II etap – wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i złożenie ich za pośrednictwem wychowawców klas lub przez uczniów bezpośrednio w Biurze Projektu,

III etap – wybór Beneficjentów Ostatecznych – na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych Komisja Rekrutacyjna wybierze uczestników projektu.

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Projektu, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wychowawcy i nauczyciele ze szkoły objętej Projektem.

 2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Beneficjentów ostatecznych biorąc pod uwagę:

 • kryteria formalne: typ szkoły – kandydat jest uczniem szkoły wymienionej w § 2 p.3, złożenie zgłoszenia uczestnictwa w terminie rekrutacji, profil zawodowy ucznia;

 • oceny z przedmiotów bezpośrednio związanych z formą wsparcia;

 • frekwencję ucznia w szkole;

 • chęć uczestnictwa w projekcie potwierdzona wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik Nr 1 do Regulaminu).

 1. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 2 i § 3 przewyższy przewidywaną liczbę miejsc w danej formie wsparcia, brane będą pod uwagę następujące kryteria w kolejności: zachowanie ucznia w szkole, aktywna postawa w środowisku, jego motywacja i potencjał do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.

 2. Na potrzeby Projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

 3. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji uczestników z list podstawowych (przed rozpoczęciem wsparcia lub w początkowej jego fazie).

 4. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam typ wsparcia, na który oczekuje uczeń rezerwowy.

 5. Informowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do grupy docelowej odbywać się będzie ustnie przez wychowawcę klasy.

 6. W przypadku nie stawienia się kandydata na wybrane zajęcia z przyczyn nieuzasadnionych tzn. innych niż choroba, wypadek losowy itp. lub w przypadku nieprzekazania informacji o przyczynie nieobecności, na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej.

 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczeń będzie wykluczony z rekrutacji na kolejne planowane zajęć organizowanych w ramach Projektu.

 8. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie,

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia zostanie umieszczona w szkole.

 2. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.

 3. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 4. Komisja Rekrutacyjna bierze pełną odpowiedzialność za zakwalifikowanie ucznia do udziału w danym typie zajęć.

 5. Zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników projektu dokonuje Dyrektor Projektu.

 6. W razie niewykorzystania limitu miejsc w ramach poszczególnych zajęć, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Projektu szkoły po uzgodnieniu z Koordynatorem merytorycznym.

 7. Formularze zgłoszeniowe niekompletne, zawierające niepoprawne dane lub kwestionariusze złożone po upływie wskazanego terminu rekrutacji będą rozpatrywane po uzupełnieniu braków w przypadku niewykorzystania limitu miejsc.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2010 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu, to jest do dnia 31 lipca 2012 r.

 2. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.

 3. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie uczestnictwa” prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Dyrektor Projektu.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu.

 5. Załączniki do Regulaminu: