» O projekcie

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”

Regulamin zasad rekrutacji na zawodowe staże zagraniczne w ramach Programu Leonardo da Vinci
na rok 2011/2012 w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

§ 1

Rekrutacja na staż zagraniczny w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności „Lubelski technik budownictwa – europejskim fachowcem” odbędzie się w formie konkursu.

§ 2

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Dyrektor ZSB - Jerzy Marek Solan

  2. Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu – Aleksander Błaszczak

  3. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Maria Kwapich

  4. Nauczyciel języka niemieckiego – Agata Nossowska

§ 3

Aplikować o udział w stażu zagranicznym Programu Leonardo da Vinci mogą tylko uczniowie klas II i III Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego o specjalności technik budownictwa.

§ 4

Kryteriami oceny, które są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydatów do Programu Leonardo da Vinci są:

1. wyniki w nauce

2. znajomość języka niemieckiego

3. postawa uczniowska

4. opinia wychowawcy

5. wymogi zdrowotne

6. motywacja do odbycia stażu

§ 5

Uczniowie powinni posiadać minimum dostateczne kwalifikacje językowe,

pozwalające im na realizację stażu za granicą. Znajomość języka niemieckiego będzie weryfikowana na podstawie ocen zdobytych podczas nauki języka niemieckiego w szkole.

§ 6

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.

Lista podstawowa obejmie 20 osób w grupach po 10 osób, które zostaną przyporządkowane określonym terminom stażu.

Grupa I: termin 07.05.-20.05.2012r.

Grupa II: termin 21.05.-02.06.2012r.

Lista osób rezerwowych obejmie 10 osób.


§ 7


Osoby zakwalifikowane do programu Leonardo da Vinci są umieszczane na liście

uczestników w porządku alfabetycznym.

§ 8

Informacje o rekrutacji:

- zostaną wysłane mailem do wybranych uczniów

- na terenie szkoły zostaną rozwieszone plakaty informacyjne na temat zasad rekrutacji i programu Leonardo da Vinci

- na stronie internetowej szkoły zostaną podane wyniki rekrutacji.

§ 9

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

1. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do zasad rekrutacji).

2. zgoda rodziców wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Dokumenty należy składać do koordynatora projektu osobiście w terminie do 29.01.2012 r. (p. Agata Nossowska). Wyniki rekrutacji zostaną upowszechnione w dniu 03.02.2012 r.

§ 10

Listę uczniów zakwalifikowanych sporządza Koordynator. Wyniki rekrutacji zostaną wysłane mailem do każdego ucznia. Lista uczestników stanowi załącznik nr 2 do zasad rekrutacji.

§ 11

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na staż w ramach programu Leonardo da Vinci są zobowiązane do uczestnictwa (przed wyjazdem) w programie przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego obejmującego:


§ 12

W przypadkach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie


§ 13

Zasady oceniania kandydatów na wyjazd:

Kryterium

Punktacja

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za miniony semestr

2,0-2,9 – 1p

3,0-3,9 – 2p

4,0-4,9 – 3p

5,0-6,0 – 4p

Ocena z zachowania za miniony semestr

poprawne - 1p.

dobre - 2p

bardzo dobre - 3p

wzorowe - 4p

Ocena z języka niemieckiego za miniony semestr

2-1p.

3-2p

4-3p

5-4p

6-5p

Zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły (poparte opiniami nauczycieli, wychowawców)

0-5p.

Udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych

0-5p.

Udział w imprezach

okolicznościowych

0-5p.


Dodatkowy punkt za to, że uczeń nie brał jeszcze udziału w wyjeździe zagranicznym

0-1p.